Ορισμός μελών και πρόσκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπλ. Καθηγητή (γνωστ. αντικ. «Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων»)

Ορισμός και πρόσκληση μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή Αναπληρωτή
Καθηγητή προς πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με γνωστικό αντικείμενο
«Τεχνολογίες Λογισμικού Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων».