Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης και Πρότυπο Συμφωνητικού

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος και τέθηκε σε ισχύ σήμερα 26/11/2018, ο Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και το απαραίτητο πρότυπο τριμερούς ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ Τμήματος, φοιτητή και φορέα υποδοχής, το οποίο απαιτείται να υπογραφεί πριν από την έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν νέα Πρακτική Άσκηση οφείλουν, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη αυτής, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τρία (3) υπογεγραμμένα αντίτυπα του ιδιωτικού συμφωνητικού με πρωτότυπη υπογραφή από τους ίδιους και υπογραφή/σφραγίδα από το φορέα υποδοχής, προκειμένου να υπογραφούν και από το Πρόεδρο του Τμήματος.

Μόνο μετά την υπογραφή και των τριών μερών θα είναι δυνατή η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

 

Επικαιροποιημένο πρότυπο συμφωνητικού πρακτικής άσκησης

Επισυνάπτεται επικαιροποιημένο (ως προς το άρθρο 4) πρότυπο συμφωνητικού πρακτικής άσκησης. Παρακαλούνται οι φοιτητές όπως χρησιμοποιούν στο εξής το συγκεκριμένο πρότυπο.