Θέση Απασχόλησης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

ITMC S.A. MANAGEMENT CONSULTANTS - Θέση Πρακτικής Άσκησης

Τίτλος Θέσης Πρακτικής : Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων (IT Software Engineer)

Καθήκοντα / Ρόλος :

·       Συμμετέχει στην Ανάπτυξη Λύσεων Πληροφορικής (Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Microsoft SQL Server, Ανάπτυξη Queries, Ανάπτυξη σε γλώσσες asp.net & scripting).

·       Συμμετέχει στην ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών Business Intelligence & Performance Management με χρήση εργαλείων QPR Software, Qlik …

·       Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών – Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

·       Συμμετέχει στην προετοιμασία & συγγραφή παραδοτέων πληροφορικής.

Προφίλ Υποψηφίου

·       Ομαδικό πνεύμα & Ικανότητα επικοινωνίας

·       Ικανότητα προγραμματισμού και ελέγχου εργασιών

·       Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

·       Ικανότητα συγγραφής αναφορών

·       Αναλυτική και συνθετική σκέψη

·       Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα:

·       Εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (object oriented programming), ASP.NET, XML, JavaScript...

·       Εμπειρία υλοποίησης έργων διοικητικής πληροφόρησης – MIS (πχ Qlik, Microsoft …).

·       Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων Standard RDBMS – Big Data (MS SQL Server …),

·       Στατιστικά εργαλεία SAS, SPSS, R ... και Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυίας

·       Γνώση εργαλείων ή μεθόδων ETL (κυρίως μέσα από Microsoft SQL Server, SSIS …)

·       Εμπειρία σε μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού - CASE tools

·       Γνώσεις σε σχεδιασμό-διαχείριση web-services και πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

 

Ο στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι πέρα από την εμπειρία που θα αποκτηθεί να δίνεται η δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας με προοπτικές εξέλιξης, εκπαίδευση και εργασία σε δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail: info@itmc.gr.