Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΕΚΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ TΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»  

 

«Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κωδικός ΟΠΣ 5001188, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.» http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?ID=1665

Τα μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση είναι τα ακόλουθα:

  • Φωτονική (Εαρινό εξάμηνο 2016-17, 3 ωρ.Θεωρίας + 1 ώρ. εργαστήριο και 
  • Τεχνολογία Λογισμικού (Εαρινό εξάμηνο 2016-17, 3 ωρ. Θεωρίας + 1 ώρ. φρονιστηρίο)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 23.2.2017, στο Πρωτόκολλο ΕΛΚΕ στην Πανεπιστημιούπολη (υπεύθυνη κα Καρβελά, τηλ. 210 727 5937)

Eπισυνάπτονται

Πρόσκληση

Αίτηση Υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
46ΨΖ2Ν-168.pdf1.07 MB
ΔΗΛΩΣΗ ν. 1599.doc46 KB
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.06962.xps407.22 KB