Περί Τελών Φοίτησης (Διδάκτρων) στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Με αφορμή την ανακοίνωση φοιτητικής συλλογικότητας που μετέχει στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές για τα νέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα θέλαμε να επισημάνουμε στους φοιτητές μας τα ακόλουθα:

Τέλη φοίτησης-Δίδακτρα (υπερδιπλάσια των σημερινών παλαιότερα) υπήρχαν πάντα στο ΠΜΣ του Τμήματος και αξιοποιήθηκαν για τη βελτίωση των κτηριακών υποδομών του Τμήματος (όπως ανέγερση του μεγάλου αμφιθεάτρου και του αναγνωστηρίου), την αναβάθμιση εκπαιδευτικών εργαστηρίων και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος

Οι καθηγητές και το λοιπό προσωπικό του Τμήματος δεν αμείβονται από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ του Τμήματος, όπως συμβαίνει σε άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Τα νέα ΠΜΣ του Τμήματος αναβαθμίζουν περισσότερο τις προσφερόμενες μεταπτυχιακές σπουδές εντάσσοντας νέες ειδικεύσεις, πέραν της Πληροφορικής, όπως η Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στα νέα ΠΜΣ κατά 40% περίπου (από 90 σε 125).

Χορηγούνται 6 υποτροφίες απαλλαγής από την τρίτη και την τέταρτη δόση των τελών φοίτησης σε 6 φοιτητές που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στα Α’ και Β’ εξάμηνο αντίστοιχα.

Υπερδιπλασιάζονται οι φοιτητές που δεν πληρώνουν τέλη φοίτησης από περίπου 15 αποκλειστικά του ΠΜΣ στη Μικροηλεκτρονική σε 38 για όλες τις νέες ειδικεύσεις.

Συνολικά οι φοιτητές που δεν πληρώνουν τέλη φοίτησης ή είναι υπότροφοι ή παρέχουν έργο αντί τελών φοίτησης είναι περισσότεροι στο νέο ΠΜΣ (78 φοιτητές συνολικά), από τους περίπου 50 φοιτητές που παρείχαν έργο αντί τελών φοίτησης στο τρέχον ΠΜΣ και των 15 φοιτητών που δεν πλήρωναν τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ στη Μικροηλεκτρονική (65 φοιτητές συνολικά).

Οι φοιτητές που πληρώνουν τέλη φοίτησης μπορούν πλέον να επιλέξουν την ειδίκευση της αρεσκείας τους και να μην περιορίζονται στην 7η ειδίκευση του τρέχοντος ΠΜΣ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης κυρίως για τους εξής λόγους:

  • Το υπάρχον προσωπικό μελών ΔΕΠ καλύπτει μόνο το 80% του απαραίτητου διδακτικού προσωπικού, και απαιτούνται δαπάνες για την κάλυψη των αμοιβών διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρ.36 του ν.4485/2017.
  • Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί το ΠΜΣ για τη λειτουργία του, και είναι άμεσα συνδεδεμένος με το περιεχόμενο και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, κυρίως αφορά υλικό και λογισμικό πληροφορικής τα οποία έχουν τυπικό χρόνο απόσβεσης τρία χρόνια.
  • Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.