Απαιτούμενα δικαιολογητικά φοιτητών που επελέγησαν για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές που επελέγησαν για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με βάση την ανακοίνωση της 27/12/2016, καλούνται, εφ' όσον έχουν συμφωνήσει με το φορέα φιλοξενίας της άσκησης, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν στην έναρξη της άσκησης:

Για συμβάσεις με υπογραφή έως 13/2/2017:

1. Υπογεγραμμένο (με σφραγίδα της εταιρίας) το συνημμένο ιδιωτικό συμφωνητικό “Ιδιωτικό συμφωνητικό Λέκκας” εις τριπλούν από την εταιρία.

2. Υπογεγραμμένο του συνημμένο ιδιωτικό συμφωνητικό “ΔΠ-06-Ε3.V14. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου.doc” εις τριπλούν από το φοιτητή.

3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το φοιτητή τη δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό “Δήλωση φυσικού προσώπου”.

4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου με τα στοιχεία του λογαριασμού του φοιτητή.

Για συμβάσεις με υπογραφή από 14/2/2017:

1. Υπογεγραμμένο (με σφραγίδα της εταιρίας) το συνημμένο ιδιωτικό συμφωνητικό “Ιδιωτικό συμφωνητικό Γελαδάς” εις τριπλούν από την εταιρία.

2. Υπογεγραμμένο του συνημμένο ιδιωτικό συμφωνητικό “ΔΠ-06-Ε3.V16. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου” εις τριπλούν από το φοιτητή.

3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το φοιτητή τη δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό “Δήλωση φυσικού προσώπου”.

4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου με τα στοιχεία του λογαριασμού του φοιτητή. Εάν δεν έχουν ήδη λογαριασμό σε τράπεζα, τα (3) και (4) θα γίνουν μετά την υπογραφή της σύμβασης και από το ΕΚΠΑ (είναι απαραίτητη για το άνοιγμα του λογαριασμού). Επίσης, είναι υποχρεωτικό οι φορείς φιλοξενίας να αναρτήσουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, τη θέση πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/) και να αποστείλουν τον κωδικό θέσης στο passas@di.uoa.gr μαζί με το όνομα του φοιτητή.