Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα

Παρακαλούμε για τις ενέργειες των συλλόγων των φοιτητών του Τμήματος, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΦΕΚ 3969/13-11-2017. Επισυνάπτονται επίσης, οι προηγούμενες σχετικές διατάξεις: Ν.4485/2017 και Υ.Α. 153348/Ζ1