Θέσεις εργασιας σε εργαστηριο του Τμήματος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΚοστουμART και τίτλο «Διάσωση και αξιοποίηση του θεατρικού ενδύματος μέσω νέων τεχνολογιών», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-05070 και MIS 5030364, που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις εργασίας.

 

Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://cultech.di.uoa.gr/index.php/el/theseis-ergasias