Ετήσιες Απογραφικές Εκθέσεις

Η συστηματική αποτίμηση και καταγραφή του έργου που επιτελεί κάθε Τμήμα είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας για την διασφάλισης της ποιότητας.

Μέσα από τα συλλεγόμενα στοιχεία προκύπτει το περιεχόμενο της «Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης» που συντάσσεται με ευθύνη του κάθε Τμήματος στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σε επίπεδο Ιδρύματος, η Εσωτερική Έκθεση συντάσσεται ανά διετία, συγκεντρωτικά ως προς τα Τμήματα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις αυτών.

 

Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις παρέχουν στο Τμήμα τη δυνατότητα να ελέγχει και να διαπιστώνει την ανταπόκριση της λειτουργίας του προς τους σκοπούς και τους στόχους που το ίδιο έχει θέσει με την ιδρυτική του πράξη και με μεταγενέστερες αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του. 

 

Σκοπός της διαδικασίας που οδηγεί στη σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων, είναι η τακτική και συστηματική παρακολούθηση όλων των πτυχών του σύνθετου έργου που παράγει το Τμήμα. Με την αποτύπωση των στοιχείων αυτών στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση το Τμήμα αποκτά πρόσβαση σε σταθερά σημεία αναφοράς, με τα οποία μπορεί να ελέγχει και να επαναπροσδιορίζει αυτοτελώς την ποιότητα των λειτουργιών του και, γενικότερα, την πορεία του σε σχέση προς στόχους που το ίδιο θέτει.

 

Ειδικότερα, οι εσωτερικές εκθέσεις δίνουν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία στο Τμήμα να επιβεβαιώνει τους ρυθμούς και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του και να εντοπίζει εγκαίρως σημεία στα οποία απαιτείται να αναπτύξει πρόσθετες, νέες ή διαφορετικές βελτιωτικές δράσεις. Παράλληλα, και μέσα από διαδοχικές εσωτερικές εκθέσεις, το Τμήμα ελέγχει αυτοτελώς τη διαχρονική του πορεία, και μπορεί, στο πλαίσιο της περιοδικής εξωτερικής αξιολόγησης, να προβαίνει σε κριτική-αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου, να το αναθεωρεί ή και να το επαναπροσδιορίζει.