Εξωτερική Αξιολόγηση

Η Εξωτερική Αξιολόγηση συνίσταται στην κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (EEA).

Σκοπός της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της Εσωτερικής Αξιολόγησης και των τεκμηριωτικών της δεδομένων και η διατύπωση ουδέτερης αντικειμενικής γνώμης με τους ακόλουθους στόχους:

  1. την επισήμανση καλών πρακτικών και σημείων βελτίωσης
  2. την ανάδειξη και την τεκμηριωμένη υποστήριξη εύλογων αιτημάτων του Τμήματος στο επίπεδο του Ιδρύματος και της Πολιτείας
  3. τη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εμβέλειας.

Η διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης ενεργοποιείται με τη κατάθεση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ. Με βάση την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αλλά και την άμεση γνωριμία του Τμήματος (επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων), η επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων συντάσσει την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης. Η ΕΕΑ καλείται να αναλύσει σε βάθος τις διαπιστώσεις και τα πορίσματα της εσωτερικής αξιολόγησης ως προς:

  • τα επιτεύγματα του Τμήματος (ή του Ιδρύματος κατά περίπτωση)
  • τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών
  • την αποτελεσματικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί το Τμήμα προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του, και
  • γενικότερα, τη συνέπεια του Τμήματος με την αποστολή και τους στόχους του. 
     
Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος (Μάιος 2011) 241.78 KB