Εσωτερική Αξιολόγηση

Η Εσωτερική Αξιολόγηση αφορά στη διατύπωση κρίσης για την ποιότητα του έργου τoυ Τμήματος στην ανάλογη περίοδο. 

Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαμορφώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου της με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και με τους ακόλουθους στόχους:
  1. Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος
  2. Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης
  3. Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης
  4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό
  5. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό.
Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του. Κατά τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφονται τα σημαντικότερα πορίσματα που προκύπτουν συνδυαστικά από τα συλλεγμένα στοιχεία με συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος, αναφορικά με το υφιστάμενο και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα και ακολούθως διαβιβάζεται, μέσω της ΜΟΔΙΠ, στην ΑΔΙΠ.
 
Υπεύθυνη για τον συντονισμό της εσωτερικής αξιολόγησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), που ορίζεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα. Η ΟΜΕΑ δεν αποτελεί πάγιο όργανο της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η θητεία της ορίζεται και ισχύει για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. 
 
Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Αποτίμηση του έργου του Τμήματος - Στόχοι για την περίοδο 2008-2013 1.78 MB
Παράρτημα 1: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2002-2007 - Επιτελική Σύνοψη538.53 KB
Παράρτημα 2: Βιογραφικά Μελών ΔΕΠ16.28 MB
Παράρτημα 3 και 4: Περιγραφή Μαθημάτων ΠΠΣ - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών1.06 MB
Παράρτημα 5: Κατάλογος Δημοσιεύσεων του Τμήματος1.05 MB
Παράρτημα 6: Κατάλογος Έργων Ε&Α του Τμήματος431.76 KB
Παράρτημα 7: Κανονισμοί του Τμήματος592.12 KB
Παράρτημα 8: Οδηγός Σπουδών1.03 MB
Παράρτημα 9: Επιλογή Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών - Τόμος 20085.74 MB
Παράρτημα 10: Περίληψη Διδακτορικών Διατριβών - Τόμος 20086.6 MB
Παράρτημα 11: Εφαρμογή Διαχείρισης του Απολογισμού-Προγραμματισμού Έργου των Μελών του Τμήματος2.54 MB
Παράρτημα 12α: Απολογισμός Έργου των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος - Τόμος 2006669.27 KB
Παράρτημα 12β: Απολογισμός Έργου των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος - Τόμος 2007583.88 KB
Παράρτημα 12γ: Απολογισμός Έργου των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος - Τόμος 2008571.83 KB