Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα όπως ενδεικτικά σε Υπουργεία-Γενικές Γραμματείες και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου χώρου και σε εταιρείες μελετών, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών και προώθησης προϊόντων τεχνολογίας καθώς και σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε ερευνητικά ινστιτούτα και σε αναπτυξιακά-ερευνητικά που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς προϋπολογισμούς. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι προϊόν επίπονης προσπάθειας και καλών επιδόσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών ώστε να εδράζεται σε στέρεες βάσεις γνώσεων και προσόντων. Οι καθηγητές του Τμήματος χορηγούν συστατικές επιστολές σε όσους τις αιτούνται υπό προϋποθέσεις καλών βαθμολογικών επιδόσεων.

Για τη διεκδίκηση θέσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί και άδικες διακρίσεις τις οποίες πρέπει να ανατρέψουμε άμεσα σε συνεργασία με τους συλλόγους φοιτητών. Ταυτόχρονα πρέπει να επιδιώξουμε να αποσαφηνιστούν όλες οι θεσμικές διατάξεις που ισχύουν για την παιδαγωγική επάρκεια των πτυχιούχων μας και να προετοιμασθούμε εγκαίρως με επιχειρήματα και διάλογο για την ουσιαστική εισαγωγή συνεκτικής δέσμης μαθημάτων παιδαγωγικού προσανατολισμού στο πρόγραμμα σπουδών αν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων το πλαίσιο καθορισμού παραμένει ελλιπές, ασαφές και αγκυλωμένο σε καταστάσεις του παρελθόντος.Το Τμήμα έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τους συλλόγους
προπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων στην κατεύθυνση ριζικής αλλαγής του θεσμικού πλαισίου ώστε οι απόφοιτοι μας να αποκτήσουν τα επαγγελματικά εκείνα δικαιώματα που δικαιούνται να ασκούν λόγω του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών και των ουσιαστικών τους προσόντων και όχι λόγω κεκτημένων δικαιωμάτων από ασαφείς τίτλους σπουδών που δεν αποδίδουν την πραγματική κατάσταση ουσίας για τις γνώσεις στη επιστήμη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.