Επιτροπές

Για τη λειτουργία του Τμήματος έχουν συσταθεί οι εξής Επιτροπές:

  • Προγράμματος Σπουδών
  • Ωρολογίου Προγράμματος και Εθιμοτυπίας
  • Βιβλιοθήκης και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Προβολής και Διεθνών Σχέσεων
  • Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  • Εποπτείας Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων
  • Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών