Κανονισμοί Τμήματος

Στα αρχεία που ακολουθούν, παρουσιάζεται το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο έχει κατά διαστήματα υιοθετήσει η Γ.Σ. του Τμήματος, ως προς την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος. Για λόγους πληρότητας και συνοχής, σε ορισμένα σημεία γίνεται αναπόφευκτα αναφορά σε διατάξεις του γενικότερου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστήμιων.
Στόχος είναι να συγκροτηθεί ένα συνεκτικό σύνολο ρυθμίσεων κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα δυναμικής προσαρμογής του στις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την αντίληψη του Τμήματος ότι η εύρυθμη λειτουργία μιας ακαδημαϊκής κοινότητας βασίζεται στην εσωτερίκευση κανόνων που έχουν γίνει αποδεκτοί και έχουν εμπεδωθεί από τα μέλη της. Αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα με τη διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας, την προώθηση της διαφάνειας και την εξασφάλιση προϋποθέσεων ίσης μεταχείρισης των μελών της κοινότητας αντί της προώθησης πρακτικών επιβολής.