Αποτελέσματα Επιτυχόντων ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020