Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής

Τύπος μαθήματος : 
Bασικό
Κωδ.: 
M138
ECTS: 
8
Διδακτικές μονάδες: 
4
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Ειδίκευση: 
Ώρες διδασκαλίας: 
3
Ώρες φροντιστηρίου: 
0
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Ιστοσελίδα: 
Σύγγραμμα: 
<ul> <li class="rteleft"> M. McTear &quot;Spoken Dialogue Technology: Toward the Conversational User Interface&quot; Springer, 2004 J.</li> <li class="rteleft"> Larson &quot;VoiceXML: Introduction to Developing Speech Applications&quot;, Prentice Hall 2003</li> </ul>
Διδάσκων: 

Κατανόηση Προφορικού Διαλόγου - χαρακτηριστικά και μοντελοποίησή του. Από τις Γραφικές Διεπαφές Χρήστη στις Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη. Αρχιτεκτονική Συστημάτων Φωνητικών Διεπαφών. Παραγωγή Προφορικής Γλώσσας. Μετατροπή Κειμένου σε Συνθετική Ομιλία. Αναγνώριση Ομιλίας. Κατανόηση Γλώσσας. Δομή, διαχείριση και έλεγχος φωνητικών διαλόγων. Εργαλεία περιγραφής φωνητικών διαλόγων. Σχεδίαση και ανάπτυξη Φωνητικών Διαλογικών Εφαρμογών. Γρήγορη Προτυποποίηση - CSLU toolkit (Center for Spoken Language Understanding - Oregon University). Διεθνείς Τυποποιήσεις: VoiceWeb και VoiceXML. Πολυτροπικότητα στις Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη. Φωνητικές Πύλες. Ευχρηστία Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη. Εφαρμογές Διαλογικών Συστημάτων Φωνής.