Λογική Σχεδίαση

Κωδ.: 
Κ02
Εξάμηνο: 
1
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνολογία ψηφιακών συστημάτων, ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα, άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, λογικές συναρτήσεις, λογικά κυκλώματα και απλοποίηση αυτών, ανάλυση και σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων, η πύλη ΧΟR και οι εφαρμογές της (κυκλώματα ισοτιμίας, συγκριτές), κωδικοποίηση, αποκωδικοποιητές, κωδικοποιητές, αποπλέκτες και πολυπλέκτες, επαναληπτικά κυκλώματα, αριθμητικά και λογικά κυκλώματα (αθροιστές, αφαιρέτες, ΑΛΜ, πολλαπλασιαστές), απομονωτές τριών καταστάσεων, latches και flipflops, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (Moore και Mealy), καταχωρητές παράλληλοι και ολίσθησης, μετρητές, σύγχρονα ψηφιακά συστήματα, διατάξεις προγραμματίσιμης λογικής (PLA, PAL, CPLD, FPGA), και μνήμες ROM και RAM.