Δίκτυα Επικοινωνιών I

Κωδ.: 
Κ16
Εξάμηνο: 
4
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή στις βασικές αρχές και τεχνολογίες των δικτύων. Διαδίκτυο (Internet): αρχιτεκτονική, διευθύνσεις, πρωτόκολλα δρομολόγησης και μεταφοράς. Τοπικά δίκτυα: αλγόριθμοι πολλαπλής πρόσβασης κοινού μέσου, μελέτη απόδοσης, τεχνολογίες, Ethernet. Τεχνολογία ασύγχρονης μεταφοράς (Asynchronous Transfer Mode – ATM): αρχιτεκτονική, δρομολόγηση, υπηρεσίες από άκρη σε άκρη. Λειτουργίες επιπέδου ζεύξης και πρωτόκολλα επαναμετάδοσης. Μηχανισμοί ελέγχου συμφόρησης και ροής στο Διαδίκτυο. Μεθοδολογίες υπολογισμού απόδοσης δικτύων.