Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Κωδ.: 
Κ18
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΕΥΜ)
K (new pps): 
A
E2: 
Y
E3: 
Y
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, διαφορές από Συστήματα Διαχείρισης Αρχείων, φυσικά χαρακτηριστικά εξωτερικών μονάδων αποθήκευσης (δίσκων), οργάνωση δεδομένων σε δίσκους, η έννοια του αρχείου, διαχείριση ενδιάμεσης μνήμης, πρωτεύουσες (primary) οργανώσεις αρχείων, δευτερεύουσες (secondary) οργανώσεις αρχείων, στατικές και δυναμικές δομές δεδομένων, ISAM, Β+ δένδρα, στατικός και δυναμικός κατακερματισμός (hashing), ταξινόμηση αρχείων που βρίσκονται σε δίσκους, σχεσιακή άλγεβρα, επεξεργασία τελεστών σχεσιακής άλγεβρας και αντίστοιχοι αλγόριθμοι, κόστος ανάλογα με τα διαθέσιμα ευρετήρια, βελτιστοποίηση επερωτήσεων σχεσιακής άλγεβρας, η έννοια της δοσοληψίας, έλεγχος συνδρομικότητας (ταυτόχρονης προσπέλασης), ανάκαμψη από βλάβες.