Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα)

Κωδ.: 
ΘΠ03
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
E1: 
B
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
1
Ώρες Φροντιστηρίου: 
0
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Θεωρητική Πληροφορική

Εισαγωγή. Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων. Άμεσοι μέθοδοι λύσης γραμμικών συστημάτων (μέθοδοι απαλοιφής, παραγοντοποίησης). Επαναληπτικές μέθοδοι λύσης γραμμικών συστημάτων, ημιεπαναληπτικές μέθοδοι. Η μέθοδος των συζυγών διευθύνσεων (conjugate gradient). Αριθμητικός υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων: επαναληπτικές μέθοδοι (μέθοδος των δυνάμεων), μέθοδοι μετασχηματισμού (Jacobi, Givens, Householder, LR και QR). Εισαγωγή στην αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων.