Παράλληλα Συστήματα

Κωδ.: 
ΘΠ04
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E2: 
E
E3: 
B
E4: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Θεωρητική Πληροφορική

Εισαγωγή: γενικά, παράλληλος προγραμματισμός, παράλληλες αρχιτεκτονικές, μέτρα απόδοσης. Γενική επισκόπηση παράλληλων αρχιτεκτονικών και εμβάθυνση στις κλάσεις SIMD, MIMD κοινής και κατανεμημένης μνήμης. Παράλληλος προγραμματισμός- εργαλεία: προγραμματισμός MPI και εργαστήριο. Αρχές παράλληλου προγραμματισμού κοινής μνήμης και SIMD με μελέτη περίπτωσης BLITZEN. Παράλληλοι αλγόριθμοι επεξεργασίας πινάκων, ταξινόμησης, αναζήτησης κ.α. για διάφορες αρχιτεκτονικές. Υπολογισμός παράλληλης πολυπλοκότητας (επεξεργασία, επικοινωνία).