Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα

Κωδ.: 
ΘΠ09
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E1: 
B
E2: 
B
E3: 
E
E6: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Θεωρητική Πληροφορική

Μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας, πολυπλοκότητα αλγορίθμων, προβλήματα NP-hard. Γραμμικός προγραμματισμός: αλγόριθμος simplex, δυϊκή θεωρία, το πρόβλημα μεταφοράς. Ακέραιος προγραμματισμός: branch and bound - το πρόβλημα διαμέρισης, το πρόβλημα της ελάχιστης επικάλυψης συνόλου (minimum set covering), δυναμικός προγραμματισμός - το πρόβλημα του σακιδίου (knapsack problem), γενικευμένο knapsack, ευρετικοί αλγόριθμοι και τεχνικές αποτίμησης απόδοσης - λόγος προσεγγισιμότητας, το πρόβλημα  κομβικής επικάλυψης (vertex covering), μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο, άνω και κάτω φράγματα, εμπειρική αποτίμηση ευρετικών μεθόδων. Mέθοδος τοπικής αναζήτησης: δομή γειτονιάς, τεχνικές αναζήτησης γειτονιάς, PLS-completeness, το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (k-OPT), διαμέριση γράφων. Simulated annealing: ο αλγόριθμος του Metropolis, εφαρμογές, το πρόβλημα της μέγιστης τομής (max cut).