Γραμμική & Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση

Κωδ.: 
ΘΠ14
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E1: 
E
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Κατεύθυνση: 
Θεωρητική Πληροφορική

Μοντέλα βελτιστοποίησης: γραμμικές εξισώσεις, μη-γραμμικός προγραμματισμός. Εφικτότητα και βελτιστοποίηση. Παράγωγοι και κυρτότητα. Ο γενικός αλγόριθμος βελτιστοποίησης. Ταχύτητες σύγκλισης. Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς: μέθοδος Newton. Εξασφάλιση σύγκλισης: γραμμικές μέθοδοι αναζήτησης, μέθοδοι Quasi-Newton. Συνθήκες βελτιστοποίησης για γραμμικούς και μη-γραμμικούς περιορισμούς. Πολλαπλασιαστές Lagrange, μέθοδοι εφικτού σημείου. Μέθοδοι penalty και barrier.