Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής

Κωδ.: 
ΘΠ16
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
E1: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Κατεύθυνση: 
Θεωρητική Πληροφορική

Η ύλη θα προσαρμόζεται με τις εκάστοτε εξελίξεις και απαιτήσεις.