Λογικός Προγραμματισμός

Κωδ.: 
ΥΣ05
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
E2: 
B
E3: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Γενικά περί διαδικαστικού και δηλωτικού προγραμματισμού. Ο λογικός προγραμματισμός σαν μία εκδοχή του δηλωτικού προγραμματισμού. Η γλώσσα προγραμματισμού Prolog. Σύνταξη προγραμμάτων. Λίστες. Τελεστές. Αριθμητική. Έλεγχος οπισθοδρόμησης. Άρνηση στην Prolog. Ενσωματωμένα κατηγορήματα. Χειρισμός δομών δεδομένων. Απλές εφαρμογές της Prolog σε προβλήματα αναζήτησης, συμβολική επεξεργασία, κατανόηση φυσικής γλώσσας και μετα-προγραμματισμό. Έμπειρα συστήματα και λογικός προγραμματισμός. Θεωρία λογικού προγραμματισμού. Ερμηνείες και μοντέλα.
Μοντελοθεωρητική σημασιολογία. Σημασιολογία σταθερού σημείου. Ενοποίηση. SLD-επίλυση. Λειτουργική σημασιολογία. Λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς. Τεχνικές υλοποίησης συστημάτων λογικού προγραμματισμού. Παράλληλος λογικός προγραμματισμός. Λογικός προγραμματισμός για αναπαράσταση γνώσης. Αναπαράσταση γνώσης - μεθοδολογίες και υλοποιήσεις τους με χρήση της Prolog. Συστήματα βασισμένα σε γνώση - η περίπτωση των εμπείρων συστημάτων. Συμπερασματικές βάσεις δεδομένων - η περίπτωση της Datalog. Λογικός προγραμματισμός και παγκόσμιος ιστός.