Τεχνολογία Λογισμικού

Κωδ.: 
ΥΣ09
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
E3: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Τι είναι η τεχνολογία λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού καί μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού: μοντέλο καταρράκτη, πρωτοτυποποίηση, τυπικές μέθοδοι. Το μοντέλο spiral. Ο ρόλος της τεκμηρίωσης, τύποι τεκμηρίων. Μελέτη σκοπιμότητας. Ανάλυση απαιτήσεων: προδιαγραφές απαιτήσεων συστήματος καί λογισμικού. Σχεδιασμός Συστήματος: αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων, αντικειμενοστραφής σχεδιασμός, σχεδιασμός συστημάτων πραγματικού χρόνου, σχεδιασμός με επαναχρησιμοποίηση, σχεδιασμός διεπαφής χρήστη. Επαλήθευση καί επικύρωση, έλεγχος συστήματος. Διοίκηση: διοίκηση έργου, σχεδίαση ανάπτυξης συστήματος καί έλεγχος ανάπτυξης, διοίκηση ποιότητας, διοίκηση συστατικών του λογισμικού. Συντήρηση λογισμικού.