Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Κωδ.: 
ΥΣ12
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E1: 
E
E2: 
E
E3: 
E
E4: 
E
E5: 
E
E6: 
E
Ώρες Θεωρίας: 
2
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Κατεύθυνση: 
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας. Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας. Ευρεσιτεχνία, πνευματική ιδιοκτησία. Αβεβαιότητα, κίνδυνος και απόδοση. Λήψη επιχειρηματικών – επενδυτικών αποφάσεων. S.W.O.T. Analysis. Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις.  Διαδίκτυο και επιχειρηματικότητα. Διαχείριση και πιστοποίηση ποιότητας, Benchmarking. Διοίκηση και διαχείριση πόρων (υλικών και ανθρώπινων). Οργανωσιακή κουλτούρα. Επιχειρηματικές δεξιότητες. Κοινωνική επιχειρηματικότητα – Εταιρική κοινωνική ευθύνη και ηθική. Επιχειρηματικότητα και αειφόρος ανάπτυξη. Εθνικές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα – Κοινοτικές δράσεις. Μελέτες περιπτώσεων.