Μηχανική Μάθηση (Αναγνώριση Προτύπων)

Κωδ.: 
ΕΠ08
Εξάμηνο: 
6
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
A
B
E2: 
B
E6: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Συστήματα αναγνώρισης προτύπων. Ταξινομητές Bayes, ταξινομητές πλησιέστερου γείτονα. Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (Maximum Likelihood, Maximum Aposteriori), μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen).  Γραμμικοί ταξινομητές: αλγόριθμος perceptron, ταξινομητές ελαχίστων τετραγώνων, μηχανές διανυσματικής στήριξης (SVM). Μη γραμμικοί ταξινομητές : πολυστρωματικά νευρωνικά δίκτυα, τέχνασμα kernel και μηχανές διανυσματικής στήριξης (SVM). Γέννηση χαρακτηριστικών: σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλύσου, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή.