Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα

Κωδ.: 
ΕΠ16
Εξάμηνο: 
7
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
K (new pps): 
B
E4: 
B
E5: 
B
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
0
Ώρες Εργαστηρίου: 
1
Κατεύθυνση: 
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

Βασικά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά συστημάτων οπτικών επικοινωνιών και δικτύων. Χαρακτηριστικά διάδοσης σημάτων σε οπτική ίνα, οπτικοί πομποί, οπτικοί ενισχυτές, οπτικά φίλτρα, φωτοδέκτες. Αρχιτεκτονικές συστημάτων οπτικών επικοινωνιών, σχήματα διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης. Γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα οπτικών επικοινωνιών υψηλού ρυθμού. Συστήματα οπτικής πολυπλεξίας χρόνου και πολυπλεξίας μήκους κύματος. Βασικές αρχιτεκτονικές οπτικών μητροπολιτικών και δικτύων κορμού.  Πολλαπλή προσπέλαση, μεταγωγή και δρομολόγηση σε δίκτυα  πολυπλεξίας μήκους κύματος.