Γνωσιακή Επιστήμη

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
8
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΜΙΘΕ

15101084 ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (5ο εξάμηνο) 5 ECTS

 

Η γνωσιακή επιστήμη είναι η `νέα' επιστήμη του νου. Μελετά τα φαινόμενα της νόησης μέσα από ένα διεπιστημονικό πλαίσιο που συγκροτείται κυρίως από την συνεργασία ανάμεσα στην ψυχολογία και την πληροφορική (τεχνητή νοημοσύνη) αλλά συμπεριλαμβάνει και την φιλοσοφία και τις νευροεπιστήμες. Στο μάθημα γίνεται μία ιστορική αναδρομή της γνωσιακής επιστήμης, εξηγώντας τις συνθήκες μέσα από τις οποίες αναδύθηκε και περιγράφοντας τα προβλήματα και ερωτήματα που προσπαθεί να επιλύσει. Περιγράφονται οι διαφορετικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την σημερινή προσέγγιση των νοητικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρικής, πειραματικής έρευνας της γνωστικής ψυχολογίας, των απεικονιστικών μεθόδων των νευροεπιστημών και τις προσομοίωσης της τεχνητής νοημοσύνης. Εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας μηχανιστικής προσέγγισης της νόησης και το φαινόμενο της συνείδησης. Τέλος, προσεγγίζονται μερικά από τα φιλοσοφικά ζητήματα της γνωσιακής επιστήμης, όπως το πρόβλημα της προθετικότητας και το πρόβλημα του ποιοτικού χαρακτήρα της εμπειρίας.

 

Βιβλίο [75444]: Νους, Paul Thagard Λεπτομέρειες

Βιβλίο [31171]: Γνωσιακή επιστήμη, Βοσνιάδου Στέλλα (επιμ.) Λεπτομέρειες