Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία

Κωδ.: 
ΕΛ
Εξάμηνο: 
5
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κατεύθυνση: 
Ελεύθερα Μαθήματα

ΤΜΗΜΑ ΙΘΕ

15100513 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (5ο εξάμηνο) 6 ECTS

Διδάσκων: Διαλέτης - Αραποστάθης (έως 15 φοιτητές)

Το μάθημα εξετάζει την αλληλεπίδραση κοινωνίας, επιστήμης και τεχνολογίας. Θα εξεταστεί ο ρόλος της πολιτικής και των πολιτικών, των παραγόντων και δρώντων τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης όσο και σε επίπεδο τεχνολογικού σχεδιασμού και επιστημονικής πρακτικής στην συγκρότηση των τεχνοεπιστημών. Θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις του χώρου Επιστήμη, Τεχνολογία Κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι μεθοδολογικές αρχές της κοινωνικής κατασκευασιοκρατίας (social construction), της θεωρίας δικτύων δρώντων (actor network theory) καθώς και του ιδιώματος της συμπαραγωγής (co-production idiom). Η έμφαση θα δοθεί στην ανασυγκρότηση της επιστήμης και της τεχνολογίας ως πολιτικές οντότητες που παράγουν πολιτική και διαμορφώνουν με συγκεκριμένο τρόπο τους όρους συγκρότησης της κοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων. Το μάθημα θα οργανωθεί γύρω από κύριες θεματικές ενότητες που απασχολούν γενικότερα τον χώρο των κοινωνικών σπουδών της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι θεματικές εκτείνονται από ζητήματα διαχείρισης γνώσης, συγκρότησης ταυτοτήτων και κοινωνικού φύλου έως ζητήματα που αφορούν τον ρόλο των ειδημόνων στο σχεδιασμό των τεχνολογιών, την αποτίμηση της επιστήμης και την διαμόρφωση των ερευνητικών προγραμμάτων και προτεραιοτήτων. Στόχος είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να κατανοήσουν της επιστήμη και της τεχνολογία ως κοινωνικά φαινόμενα και ως κρίσιμες οντότητες και πρακτικές που διαμορφώνουν της κοινωνίες και συγκροτούν τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα.

Βιβλίο [50661408]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Βιβλίο [59374404]: Εισαγωγή στις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας, Sismondo Sergio