Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το τυποποιημένο έντυπο αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ύστερα από την ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων που ανακοινώνει το Τμήμα στην ιστοθέση του. Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσδιορίσουν το προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, τον προτεινόμενο επιβλέπονται καθηγητή, τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής καθώς και την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Οι αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Μάρτιο.