Συντονιστική Επιτροπή διδακτορικών σπουδών

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών όρισε (ΑΔΑ ΨΦΠ946ΨΖ2Ν-Β9Φ) τους εξής καθηγητές ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΣ):

Γεώργιο Κουρουπέτρογλου (Διευθυντής), Σταύρο Κολλιόπουλο, Ευστάθιο Χατζηευθυμιάδη, Μέμα Ρουσοπούλου, Ιωάννη Παναγάκη, Αθανασία Αλωνιστιώτη και Φίλιππο Τζαφέρη.

Η ΣΕΔΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για όλα τα θέματα που αφορούν τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος (νέο και παλαιό πρόγραμμα).