Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα λειτουργήσει από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που εγκρίθηκαν από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 (οι σχετικές προκηρύξεις εισαγωγής φοιτητών δίδονται παρακάτω):

 • ΠΜΣ στην Πληροφορική (Computer Science)
  με ειδικεύσεις:
  • Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer Science Foundations and Applications)
  • Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Data, Information and Knowledge Management)
  • Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (Computer Systems: Software and Hardware)

     Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ                                 ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ
     Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2018-2019       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων

 

 • ΠΜΣ στη Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Computer, Telecommunications and Network Engineering)
  με ειδικεύσεις:
  • ​Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering),
  • Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (Telecommunications and Signal Processing),
  • Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ                                ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ
    Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2018-2019       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων

 

 • ΠΜΣ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ                                ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ       
    Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2018-2019       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων

 

καθώς επίσης και τα εξής Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ στα οποία το Τμήμα είναι επισπεύδον που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και θα λειτουργήσουν από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (οι σχετικές προκηρύξεις εισαγωγής φοιτητών αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοθέση αρχές Ιουνίου 2018 μετά την έγκρισή τους από το Υπ.ΠΕΘ):

 • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά  (Algorithms, Logic, and Discrete Mathematics)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ      Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2018-2019       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ                              ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ 
    Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2018-2019       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων