Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017:

 • ΠΜΣ στην Πληροφορική (MSc in Computer Science)
  με ειδικεύσεις:
  • Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer Science Foundations and Applications)
  • Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Data, Information and Knowledge Management)
  • Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (Computer Systems: Software and Hardware)

     Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ                                 ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ
     Ρυθμίσεις κανονισμού ΠΜΣ
     Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020  
 

 

 • ΠΜΣ στη Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (MSc in Computer, Telecommunications and Network Engineering)
  με ειδικεύσεις:
  • ​Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering),
  • Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (Telecommunications and Signal Processing),
  • Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ                                ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ
     Ρυθμίσεις κανονισμού ΠΜΣ
    Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020  
 

 

 • ΠΜΣ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Information and Communication Technologies)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ                                ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ       
    Ρυθμίσεις κανονισμού ΠΜΣ
    Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020  
 

 

καθώς επίσης και τα εξής Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ στα οποία το Τμήμα είναι επισπεύδον, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19:

 • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά  (Algorithms, Logic, and Discrete Mathematics)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ      Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων
    Αποτελέσματα Εισαγωγής Φοιτητών

 

 

 • Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data Science and Information Technologies)
  με ειδικεύσεις:
  • Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)
  • Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data Science)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ                              ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ 
    Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων
    Αποτελέσματα Εισαγωγής Φοιτητών

 • MSc Erasmus Mundus "Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)"

ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ  Smartnet Consortium Agreement Smartnet Grant Agreement Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών

 • «Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες» (Space Technologies, Applications and seRvices-STAR)

ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ

τέλος, συμμετέχει στα εξής  Διατμηματικά ΠΜΣ, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19:

 • MSc in «Science, Technology, Society - Science and Technology Studies” (ΔΠΜΣ «Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία-Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας»)