Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017:

 • ΠΜΣ στην Πληροφορική (MSc in Computer Science)
  με ειδικεύσεις:
  • Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer Science Foundations and Applications)
  • Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Data, Information and Knowledge Management)
  • Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (Computer Systems: Software and Hardware)

     Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ                                 ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ
     Ρυθμίσεις κανονισμού ΠΜΣ
     Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020       Αποτελέσματα εισαγωγής Φοιτητών (2019-2020)      
 

 

 • ΠΜΣ στη Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (MSc in Computer, Telecommunications and Network Engineering)
  με ειδικεύσεις:
  • ​Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering),
  • Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (Telecommunications and Signal Processing),
  • Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ                                ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ
     Ρυθμίσεις κανονισμού ΠΜΣ
    Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020       Αποτελέσματα εισαγωγής Φοιτητών(2019-2020)
 

 

 • ΠΜΣ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Information and Communication Technologies)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ                                ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ       
    Ρυθμίσεις κανονισμού ΠΜΣ           
    Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020       Αποτελέσματα Εισαγωγής Φοιτητών(2019-20)
 

 

καθώς επίσης και τα εξής Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ στα οποία το Τμήμα είναι επισπεύδον, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19:

 • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά  (Algorithms, Logic, and Discrete Mathematics)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ      Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων
    Αποτελέσματα Εισαγωγής Φοιτητών(2019-20)

 

 

 • Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data Science and Information Technologies)
  με ειδικεύσεις:
  • Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)
  • Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data Science)

    Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ                              ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ 
    Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων
    Αποτελέσματα Εισαγωγής Φοιτητών2019-2020

 • MSc Erasmus Mundus "Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)"

ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ  Smartnet Consortium Agreement Smartnet Grant Agreement Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών

ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ         Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ  
Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020       Έντυπο Αίτησης υποψηφίων    Παρουσίαση Προγράμματος
Αποτελέσματα Εισαγωγής για το 2019-20

τέλος, συμμετέχει στα εξής  Διατμηματικά ΠΜΣ, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19:

 • MSc in «Science, Technology, Society - Science and Technology Studies” (ΔΠΜΣ «Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία-Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας») 
 
 • ΔΠΜΣ στη «Γνωσιακή Επιστήμη»

ΦΕΚ Ίδρυσης του ΠΜΣ      Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Προκήρυξη θέσεων και εισαγωγικές εξετάσεις 2019