Προπαρασκευαστικός κύκλος

O κάτωθι προκαταρκτικός κύκλος ισχύει μόνο για το Παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό (για φοιτητές που προέρχονται από Τμήματα με άλλο γνωστικό αντικείμενο), ο προπαρασκευαστικός κύκλος προπτυχιακών μαθημάτων συνίσταται σε 40 διδακτικές μονάδες, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν από ένα σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (βασικών του προπτυχιακού προγράμματος) συνολικού βάρους 28 διδακτικών μονάδων (κατά ελάχιστο), τα οποία είναι κοινά για όλες τις μεταπτυχιακές ειδικεύσεις, και οι υπόλοιπες μονάδες από ένα σύνολο μαθημάτων επιλογής, διαφορετικών ανά ειδίκευση.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής:

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (4 δ.μ.)
 • Δομές Δεδομένων (4 δ.μ.)
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (4 δ.μ.)
 • Λειτουργικά Συστήματα Ι (4 δ.μ.)
 • Σχεδιασμός και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.)
 • Σήματα και Συστήματα (4 δ.μ.)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (4 δ.μ.)

Τα προπτυχιακά μαθήματα από τα οποία καλούνται οι φοιτητές να επιλέξουν τις υπόλοιπες διδακτικές μονάδες, ανάλογα με την ειδίκευση στην οποία έχουν επιλεγεί είναι τα εξής:

1η ειδίκευση:

 • Αριθμητική Ανάλυση Ι (4 δ.μ.)
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (4 δ.μ.)
 • Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα (4 δ.μ.)
 • Θεωρία Αριθμών (4 δ.μ.)
 • Μεταγλωττιστές (4 δ.μ.)
 • Γραφικά Ι (4 δ.μ.)

 

2η ειδίκευση:

 • Γραφικά Ι (4 δ.μ.)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (4 δ.μ.)
 • Τεχνολογίες εφαρμογών διαδικτύου (4 δ.μ.)
 • Τεχνολογία Λογισμικού (4 δ.μ.)
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (4 δ.μ.)
 • Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.)

 

3η ειδίκευση:

 • Λογική Σχεδίαση (4 δ.μ.)
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (4 δ.μ.)
 • Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.)
 • Προγραμματισμός Συστήματος (4 δ.μ.)
 • Παράλληλα Συστήματα (4 δ.μ.)
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (4 δ.μ.)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ (3 δ.μ.)
 • Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων (3 δ.μ.)

 

4η ειδίκευση:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Ηλεκτρομαγνητισμός-Οπτική (4 δ.μ.)
 • Ασύρματες Ζεύξεις (4 δ.μ.)
 • Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων (4 δ.μ.)
 • Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα (4 δ.μ.)
 • Διαχείριση Δικτύων (4 δ.μ.)
 • Τηλεπ/κα Δίκτυα (3 δ.μ.)

 

5η ειδίκευση:

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (4 δ.μ.)
 • Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων (4 δ.μ.)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων (4 δ.μ.)
 • Αναγνώριση Προτύπων (3 δ.μ.)

 

6η ειδίκευση: Όλα τα προηγούμενα

 

O κάτωθι προκαταρκτικός κύκλος ισχύει μόνο για το Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (έτος εισαγωγής 2015-16 και εξής).

Οι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων, εκτός των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε ένα σύνολο μαθημάτων ομογενοποίησης γνώσεων (προκαταρκτικός κύκλος) ως προς το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών και απαιτείται να συγκεντρώσουν έως και 60 πιστωτικές μονάδες ECTS του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών προκειμένου να ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. για την κτήση του Μ.Δ.Ε. Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από τα οποία θα συγκεντρώνονται αυτές οι μονάδες ECTS θα εξαρτώνται από την ειδίκευση, καθώς και το Τμήμα προέλευσης του υποψηφίου και θα καθορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. για κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο πρόγραμμα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα μαθήματα:

 • Κ04-Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (6 ECTS)
 • Κ08-Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού (7 ECTS)
 • Κ11-Σήματα και Συστήματα (7 ECTS)
 • Κ14-Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (7 ECTS)
 • Κ16-Δίκτυα Επικοινωνιών (6 ECTS)
 • Κ17-Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (8 ECTS)
 • Κ22-Λειτουργικά Συστήματα (6 ECTS)
 • Κ29-Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων (7 ECTS)