Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Τα παρακάτω ΠΜΣ ισχύουν για τους εισαχθέντες σε αυτά έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί τα νέα του εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ απονέμει τον εξής τίτλο σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε επτά ειδικεύσεις 

Επίσης το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμβάλει και στα παρακάτω παλαιά Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα: