Παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Τα παρακάτω ισχύουν για τους εισαχθέντες στο ΠΜΣ έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Οργάνωση/Λειτουργία

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οργανώνει και λειτουργεί από το 1993 μέχρι σήμερα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, ΦΕΚ 1074/Β/30-8-00, ΦΕΚ 1052/Β/13-7-04 ΕΠΕΑΕΚ, ΦΕΚ 1240/Β/12-8-04 σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’/16-8-2008). Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προγραμματίζει την ίδρυση/επανίδρυση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 Μετατυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ολοκλήρωση του Μ.Δ.Ε σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος που περιλαμβάνει διάστημα διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών μηνών το οποίο διατίθεται για τη συγγραφή μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής (διπλωματικής εργασίας). Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές μέσα στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια διαγράφεται. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό. Στο χρόνο φοίτησης δεν προσμετρούνται οι χρονικές περίοδοι αναστολής σπουδών.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί για αρχική φοίτηση στον κύκλο προκαταρκτικών μαθημάτων προκειμένου να γίνουν δεκτοί στον κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων, ο χρόνος παρακολούθησης των προκαταρκτικών μαθημάτων δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του Μ.Δ.Ε.

Δίδακτρα

Το υψος των διδάκτρων για τις ειδικεύσεις 1-7 είναι 1000 ευρώ/εξάμηνο. Για την εγγραφή στο πρόγραμμα, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει τέλος εγγραφής ύψους 200€.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ οι φοιτητές των κατευθύνσεων 1-6 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από τα δίδακτρά τους έναντι προσφοράς έργου προς το Τμήμα. Η προσφορά αυτή καθορίζεται σε 80 ώρες ανά εξάμηνο φοίτησής τους, μέχρι και του τετάρτου εξαμήνου το πολύ. Η κατανομή των ωρών προσφοράς έργου στα εξάμηνα φοίτησης ενός φοιτητή δεν είναι απαραίτητο να είναι ομοιόμορφη.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 01/03/2011 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Μεταπτυχιακών Σπουδών τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου.

 

Διοίκηση

Η διοίκηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ασκείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής σύμφωνα µε το νόμο 3685/2008, άρθρο 2, §.γ. Τα µέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών όρισε τους εξής καθηγητές ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ:

Γεώργιο Κουρουπέτρογλου (Διευθυντή), Ευστάθιο Χατζηευθυμιάδη, Μέμα Ρουσοπούλου, Δημήτριο Βαρουτά και Φίλιππο Τζαφέρη.