Οργάνωση/Λειτουργία

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οργανώνει και λειτουργεί από το 1993 μέχρι σήμερα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, ΦΕΚ 1074/Β/30-8-00, ΦΕΚ 1052/Β/13-7-04 ΕΠΕΑΕΚ, ΦΕΚ 1240/Β/12-8-04 σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’/16-8-2008).

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ολοκλήρωση του Μ.Δ.Ε σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος που περιλαμβάνει διάστημα διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών μηνών το οποίο διατίθεται για τη συγγραφή μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής (διπλωματικής εργασίας). Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές μέσα στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια διαγράφεται. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό. Στο χρόνο φοίτησης δεν προσμετρούνται οι χρονικές περίοδοι αναστολής σπουδών.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί για αρχική φοίτηση στον κύκλο προκαταρκτικών μαθημάτων προκειμένου να γίνουν δεκτοί στον κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων, ο χρόνος παρακολούθησης των προκαταρκτικών μαθημάτων δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του Μ.Δ.Ε.

 

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κυρίως πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

 

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό (100) κατ’ έτος.

 

Δίδακτρα

Το υψος των διδάκτρων για τις ειδικεύσεις 1-7 είναι 1000 ευρώ/εξάμηνο. Για την εγγραφή στο πρόγραμμα, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει τέλος εγγραφής ύψους 200€.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ οι φοιτητές των κατευθύνσεων 1-6 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από τα δίδακτρά τους έναντι προσφοράς έργου προς το Τμήμα. Η προσφορά αυτή καθορίζεται σε 80 ώρες ανά εξάμηνο φοίτησής τους, μέχρι και του τετάρτου εξαμήνου το πολύ. Η κατανομή των ωρών προσφοράς έργου στα εξάμηνα φοίτησης ενός φοιτητή δεν είναι απαραίτητο να είναι ομοιόμορφη.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 01/03/2011 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Μεταπτυχιακών Σπουδών τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου.

 

Διοίκηση

Η διοίκηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ασκείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής σύμφωνα µε το νόμο 3685/2008, άρθρο 2, §.γ. Τα µέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2014-2015) τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι τα κάτωθι: Α.Αλωνιστιώτη Σ. Κολλιόπουλος Γ. Κουρουπέτρογλου Π. Ροντογιάννης Δ.Ρουσσοπούλου Ι. Σμαραγδάκης

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής και Διευθυντής του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο του 2014 έχει οριστεί από την Γ.Σ.Ε.Σ. ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτης Γκιζόπουλος

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Η Γραμματεία είναι ανοικτή για το κοινό Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00-14:00 τις εργάσιμες μέρες.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Βασιλική Ποθητού, Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα

Τηλέφωνο Γραμματείας: 210-727 5181, 210-727 5338
Φαξ Γραμματείας: 210-727 5191
e-mail: secret@di.uoa.gr, vpothitou@di.uoa.gr