Κανονισμοί

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Α) Στο ΜΔΕ υποψήφιοι μπορούν να είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων καθώς και νυν φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Πληροφορικής, Τηλ/νιών, Επιστήμης Υπολογιστών, και Μηχανικής Υπολογιστών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) θα περάσουν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους.

Β) Στο Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι του ανωτέρω Μ.Δ.Ε. ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό (100) κατ’ έτος.

 

Διαδικασία επιλογής

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο, μαζί με το προπτυχιακό πρόγραμμα, π.χ., 1 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο κάποιου έτους θα γίνεται σε δύο φάσεις:

(α) Την προηγούμενη άνοιξη (π.χ., Μάρτιο ή Απρίλιο) θα γίνεται μια (προ)επιλογή, η οποία θα αποτελεί και το ουσιαστικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Στους (προ)επιλεχθέντες θα γνωστοποιείται ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (συνήθως προς το τέλος Οκτωβρίου) για να επικυρωθεί η επιλογή τους και να μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα.

(β) Πριν τις αντίστοιχες εγγραφές, θα επικυρώνεται η επιλογή όσων (προ)επιλεχθέντων έχουν ικανοποιήσει τα τυπικώς απαιτούμενα.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ολοκλήρωση του Μ.Δ.Ε σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος που περιλαμβάνει διάστημα διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών μηνών το οποίο διατίθεται για τη συγγραφή μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής (διπλωματικής εργασίας). Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές μέσα στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια διαγράφεται. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό. Στο χρόνο φοίτησης δεν προσμετρούνται οι χρονικές περίοδοι αναστολής σπουδών.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί για αρχική φοίτηση στον κύκλο προκαταρκτικών μαθημάτων προκειμένου να γίνουν δεκτοί στον κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων, ο χρόνος παρακολούθησης των προκαταρκτικών μαθημάτων δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του Μ.Δ.Ε.

 

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Οι ειδικεύσεις 1-6 του Προγράμματος απευθύνονται κυρίως σε άτομα των οποίων οι μεταπτυχιακές σπουδές θα αποτελούν την βασική τους απασχόληση. Αντίθετα, στην 7η ειδίκευση γίνονται δεκτά άτομα για τα οποία έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 έτη περίπου από την λήψη του βασικού τους πτυχίου, κυρίως εργαζόμενοι με επαρκή ενασχόληση σε αντικείμενο συναφές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Όλοι οι υποψήφιοι κρίνονται ως προς τρεις άξονες:

Α. ΑΠΟΔΟΣΗ - Για τους ήδη αποφοίτους είναι ο βαθμός πτυχίου. Για τους νυν φοιτητές είναι ο μέχρι τότε μέσος όρος βαθμολογίας τους.

Β. ΥΠΟΒΑΘΡΟ - Κρίνεται με βάση τα μαθήματα που έχει πάρει ο υποψήφιος και την υπόλοιπη δραστηριότητά του. Ειδικά για τους νυν φοιτητές και πρόσφατους απόφοιτους του Τμήματός μας, το Β αντιπροσωπεύεται από τον μέσο όρο των 7 καλύτερων βαθμών που έχει πάρει ο υποψήφιος σε προπτυχιακά μαθήματα που ανήκουν στο συγκεκριμένο σύνολο που έχει οριστεί για κάθε μεταπτυχιακή ειδίκευση.

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, π.χ., ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, πτυχιακή εργασία, κτλ. Διαμορφώνεται και από την συνέντευξη στην οποίαν πιθανώς να κληθεί ο υποψήφιος.

 

Συμμετοχή / Παρουσίες

Η συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η παρουσία τους στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Ο τρόπος συνυπολογισμού των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών επαφίεται στον εκάστοτε διδάσκοντα.

 

Βαθμολόγηση Διπλωματικής Εργασίας

Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣΕΣ 14/06/2016 αποφασίζεται ότι ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας των φοιτητών του ΠΜΣ που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα του βαθμού του κειμένου της εργασίας με συντελεστή 80% και της δημόσιας παρουσίασης της εργασίας με συντελεστή 20%. Η δημόσια παρουσίαση είναι προαιρετική, και στην κρίση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Στη Γραμματεία κατατίθεται ο τελικός συνολικός βαθμός.

 

Προαπαιτούμενα

Η προαπαιτούμενη γνώση για την παρακολούθηση κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος καθορίζεται από τον αντίστοιχο διδάσκοντα και αποφασίζεται από το Τμήμα. Όπου αυτή αντιστοιχεί στην ύλη ενός προπτυχιακού μαθήματος, η παρακολούθηση ή/και εξέταση στο μάθημα αυτό είναι συμβουλευτική προς τον φοιτητή κατά την κρίση του διδάσκοντα ή του Σύμβουλου Ειδίκευσης του φοιτητή.

 

Αναστολή Σπουδών

Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτηση του και για σοβαρούς λόγους (στράτευσης, οικογενειακούς, υγείας, κτλ.). Η αναστολή σπουδών αφορά πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά την διάρκεια αναστολής σπουδών, ο φοιτητής / η φοιτήτρια δεν συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Προγράμματος (παρακολούθηση μαθημάτων, παράδοση διπλωματικών εργασιών, προσφορά έργου, συμμετοχή στις εξετάσεις εξαμήνου και τις αντίστοιχες του Σεπτεμβρίου). Για παράδειγμα, ο φοιτητής / η φοιτήτρια που έχει αναστολή σπουδών στο χειμερινό εξάμηνο, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου (αντίστοιχα, για το εαρινό). Αναφορικά με την εξέταση και βαθμολόγηση διπλωματικών εργασιών, το χειμερινό εξάμηνο θεωρείται ότι λήγει με την εαρινή ορκωμοσία, ενώ το εαρινό εξάμηνο θεωρείται ότι λήγει με τη χειμερινή ορκωμοσία. Η αίτηση αναστολής σπουδών κατατίθεται στην γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται τα εξάμηνα για τα οποία αιτείται η αναστολή σπουδών καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνονται με τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Η διάρκεια αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.