Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

ΙΔΡΥΣΗ/ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εισηγείται και προγραμματίζει την ίδρυση/επανίδρυση των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία θα λειτουργήσουν από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-19:

Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

1.Πληροφορική (Computer Science)

Ειδικεύσεις:

  • Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer Science Foundations and Applications)
  • Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Data, Information and Knowledge Management)
  • Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (Computer Systems: Software and Hardware)

2.Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Computer, Telecommunications and Network Engineering)

Ειδικεύσεις:

  • Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering),
  • Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (Telecommunications and Signal Processing),
  • Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking)

3.Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies)

Διατμηματικά/Διιδρυματικά Προγράμματα Σπουδών στα οποία το Τμήμα είναι επισπεύδον

1.Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά  (Algorithms, Logic, and Discrete Mathematics)

2.Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων

(MSc in Management and Economics of Telecommunication Networks)

3.Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής (Data Science and Information Technologies)

Ειδικεύσεις:

  • Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)
  • Βιοπληροφορική (Bioinformatics)

(αναλυτικά στοιχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μετά την έγκριση από το Υπ.ΠΕΘ)

 

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ απονέμει δύο τίτλους σπουδών:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε επτά ειδικεύσεις και
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώθηκε από το 2015.

Δείτε το Νέο ΦΕΚ (ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015))            Δείτε το Παλαιό ΦΕΚ           Δείτε τις αντιστοιχίες των μαθημάτων

 

Επίσης συμμετέχει και στα παρακάτω Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα: