5η Ειδίκευση: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)

Η ειδίκευση των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων εστιάζει στα χαμηλότερα επίπεδα της δικτυακής διαστρωμάτωσης μελετώντας κυρίως τις τεχνολογίες του  φυσικού επιπέδου καθώς και του επιπέδου ζεύξης δεδομένων.

Τα μαθήματα καλύπτουν το κύριο εύρος των τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών τεχνολογιών καλύπτοντας τις τρέχουσες εγκατεστημένες λύσεις αλλά και τις επερχόμενες. Παράλληλα με τα μαθήματα η ειδίκευση περιλαμβάνει εργαστηριακές δραστηριότητες με στόχο αφενός μεν τη σχεδίαση και προσομοίωση ασύρματων και οπτικών τηλεπικοινωνιακών  συστημάτων με χρήση των κατάλληλων πακέτων λογισμικού, αφ’ετέρου δε την εξοικείωση των σπουδαστών με τα πραγματικά συστήματα καθώς και την εργαστηριακή ανάπτυξη διατάξεων που υλοποιούν σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.

Στόχος της ειδίκευσης είναι να δώσει στους αποφοίτους όλα τα απαιτούμενα εφόδια είτε για άμεση ενσωμάτωση στον παραγωγικό ιστό, είτε για περαιτέρω εξειδίκευση σε προχωρημένα ερευνητικά πεδία.

Απο το ακ. έτος 2016-2017 το μάθημα Μ132 Ενσύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα θα προσφέρεται ως Μ132 Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης.
Προστίθεται το μάθημα Μ167 Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (χειμερινό εξάμηνο).
Το μάθημα Μ135 Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος γίνεται κατ'επιλογήν.