Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό

Όνομαεικονίδιο ταξινόμησης Υπηρεσιακή Μονάδα Γραφείο Τηλέφωνο
Βασιλόπουλος Διονύσης
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
Γραφείο Διασύνδεσης
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Windows
Α22 +30 210 727 5220
Κακαρούχα Παρασκευή
Γραφείο Διασύνδεσης
Αναγνωστήριο
Α22
+30 210 727 5220
+30 210 727 5234
+30 210 727 5190
Περδικοπάνης Νίκος Γραφείο Διασύνδεσης Α22 +30 210 727 5220
Χαλάτση Λήδα Γραφείο Προβολής και Ιστοχώρου Α18 +30 210 727 5113