Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Ιδιότητα:
ΕΤΕΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5204 
Γραφείο:
Α22 
Ιδιότητα:
ΕΤΕΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5142 
Γραφείο:
Α18 
Ιδιότητα:
ΕΤΕΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5178 
Γραφείο:
Α33B 
Ιδιότητα:
ΕΤΕΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5162 
Γραφείο:
A26 
Ιδιότητα:
ΕΤΕΠ 
Τηλέφωνο:
+30 210 727 5113 
Γραφείο:
Α18