Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το 1997 και είναι πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του χώρου του Πανεπιστημίου και του χώρου της αγοράς εργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει ως κύριο στόχο του να προετοιμάσει τους νέους αποφοίτους για την ομαλή ένταξή τους στην νέα πραγματικότητα να τους διευκολύνει και να τους υποστηρίξει στην επαγγελματική και εκπαιδευτική τους πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες :

  1. Ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, πληροφόρησης και καθοδήγησης των ενδιαφερομένων φοιτητών και αποφοίτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή των καταλληλότερων γι' αυτούς επαγγελματικών και εκπαιδευτικών κατευθύνσεων. Βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και αποφοίτους, τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κτλ.) μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων (σεμινάρια, εργαστήρια), που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και άλλα ζητήματα γύρω από την σταδιοδρομία. Η δραστηριότητα έχει βαρύνουσα σημασία και υποστηρίζεται μεταξύ άλλων με την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης μέσω του δικτυακού τόπου του Γραφείου Διασύνδεσης, και αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Ανάπτυξη και εμπλουτισμός Δικτυακού Τόπου (http://career-office.uoa.gr) για φοιτητές, απόφοιτους, επιχειρήσεις, και θέματα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Το Γραφείο Διασύνδεσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και έρευνα (μεταπτυχιακά, συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικές εκδηλώσεις κλπ.), στις παρεχόμενες υποτροφίες και κληροδοτήματα, και στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και ερευνητικών ευκαιριών μέσω του ηλεκτρονικού τόπου πληροφόρησης.
  3. Παρακολούθηση της αγοράς εργασίας με συστηματικό τρόπο, καταγραφή κενών / νέων θέσεων απασχόλησης, πληροφόρηση των φοιτητών / αποφοίτων και τα απαιτούμενα εργασιακά προσόντα. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει Ημέρες Καριέρας με τη συμμετοχή μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.
  4. Μηχανισμοί πληροφόρησης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τις ανάγκες του παραγωγικού χώρου και δυνατότητες περαιτέρω κατάρτισής τους και δυνατοτήτων μεταπτυχιακών σπουδών.
  5. Διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας, την απορρόφηση των αποφοίτων και τον παραγωγικό χώρο γενικότερα. Οδηγοί περιγραφής επαγγελμάτων και επαγγελματικός προσανατολισμός. Ενημέρωση των Τμημάτων του Ιδρύματος και της Συγκλήτου.
  6. Ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετέχει σε εκθέσεις, διοργανώνει ημερίδες και εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες προβολής του έργου του. Επίσης καλεί ομιλητές από τον ξένο και διεθνή χώρο, ενώ συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς και πρεσβείες για την από κοινού διενέργεια εκδηλώσεων.
  7. Υποβοήθηση του προγράμματος Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που στοχεύει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος.
  8. Ανάπτυξη δεσμών με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και τα Γραφεία ΣΕΠ των σχολικών μονάδων (ΓΡΑΣΕΠ).
  9. Μονάδα Διεθνούς Σταδιοδρομίας/Διασύνδεσης

Ιστοσελίδα: http://career-office.uoa.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας (συνάντηση με σύμβουλο κατόπιν συνεννόησης):
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη,
Γραφείο Α22, 1ος όροφος
Τηλ: 210-727-5220 & 5234
e-mail: gd@di.uoa.gr