Πίνακας προσφερόμενων μαθημάτων

Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος εξ Θ Φ Ε Κ E1 E2 E3 E4 E5 E6 πρ/να συν. πρ/να
Κ01 Ανάλυση Ι 2 4 2
Κ02 Λογική Σχεδίαση 1 3 1
Κ03 Γραμμική Άλγεβρα 1 3 2
Κ04 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 3 1 2
Κ06 Ανάλυση ΙΙ 3 4 2 Ανάλυση Ι
Κ08 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού 2 3 1 1 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Κ09 Διακριτά Μαθηματικά 1 4 2
Κ10 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 3 3 1 2 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Κ11 Σήματα και Συστήματα 3 3 1 Ανάλυση Ι
Κ12 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική 2 6 2
Κ13 Πιθανότητες και Στατιστική 3 3 1
Κ14 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι 2 3 1 1 Λογική Σχεδίαση
Κ16 Δίκτυα Επικοινωνιών I 4 3 1 Πιθανότητες και Στατιστική
Κ17 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 4 4 2
Κ21 Συστήματα Επικοινωνιών 4 3 1 1 Σήματα και Συστήματα
Κ22 Λειτουργικά Συστήματα 5 4 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Κ24 Προγραμματισμός Συστήματος 6 4 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Κ29 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων 4 3 1 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος εξ Θ Φ Ε Κ E1 E2 E3 E4 E5 E6 πρ/να συν. πρ/να
ΓΠ07 Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες 1 2
ΓΠ03 Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7 2
ΓΠ05 Διοίκηση Έργων - Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων 8 2
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΕΥΜ)
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος εξ Θ Φ Ε Κ E1 E2 E3 E4 E5 E6 πρ/να συν. πρ/να
Κ15 Αριθμητική Ανάλυση 5 3 1 1 A Y E
Κ18 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 5 3 1 A Y Y Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
Κ19 Ηλεκτρονική 6 3 1 B Y E Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
Κ20α Μαθηματικά Πληροφορικής 6 4 1 A Y Διακριτά Μαθηματικά Διακριτά Μαθηματικά
Κ25 Θεωρία Υπολογισμού 6 3 1 A Y Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Κ31 Μεταγλωττιστές 6 3 1 A Y B Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Κ30 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ 5 3 1 1 B B Y Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Κ32 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 5 4 1 B Y Σήματα και Συστήματα
Κ35 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων 6 3 1 B Y Πιθανότητες και Στατιστική
Κ33 Δίκτυα Επικοινωνιών II 5 3 1 1 B Y Δίκτυα Επικοινωνιών I
Κ34 Διαχείριση Δικτύων 6 3 1 B Y Δίκτυα Επικοινωνιών I
Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ)
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος εξ Θ Φ Ε Κ E1 E2 E3 E4 E5 E6 πρ/να συν. πρ/να
Κ20β Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 5 3 1 B E B Ανάλυση ΙΙ
ΘΠ01 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού 5 3 1 A B B E Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΘΠ02 Γραφικά Ι 5 3 1
A
B
B E B Γραμμική Άλγεβρα
ΘΠ03 Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα) 6 1 A B E Γραμμική Άλγεβρα
ΘΠ04 Παράλληλα Συστήματα 5 3 1
A
B
E B B Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
ΘΠ05 Κρυπτογραφία 7 3 1
A
B
B E E Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ07 Γραφικά ΙΙ 7 3
A
B
E E Γραφικά Ι
ΘΠ08 Θεωρία Αριθμών 6 3 1 A E Διακριτά Μαθηματικά
ΘΠ09 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα 7 3 1
A
B
B B E B Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ10 Θεωρία Γραφημάτων 7 3 1
A
B
E E Μαθηματικά Πληροφορικής
ΘΠ11 Υπολογιστική Γεωμετρία 8 3 1 A B E Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΘΠ12 Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων 6 3 1 A B Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ14 Γραμμική & Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση 8 3
A
B
E E Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα)
ΘΠ16 Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής 8 3 1 A E
ΥΣ02 Τεχνητή Νοημοσύνη 5 3 1 A E B B Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΥΣ03 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων-VHDL 5 3 1
A
B
E B Λογική Σχεδίαση Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
ΥΣ04 Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού 6 3 1 1 A B Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ05 Λογικός Προγραμματισμός 6 3 1 A B E Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΥΣ07 Πληροφοριακά Συστήματα 7 2 1 A B Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ08 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής 7 3 1 A B B E E Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ09 Τεχνολογία Λογισμικού 8 3 1 A B Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ10 Διδακτική της Πληροφορικής 7 2 2
A
B
E E E E E E
ΥΣ11 Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων 6 3 1
A
B
B E E Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ12 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 8 2 1
A
B
E E E E E E
ΥΣ13 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων 8 3 1
A
B
B E Λειτουργικά Συστήματα
ΥΣ14 Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου 6 2 1 1
A
B
B E Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ16 Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών 8 3
A
B
E E E
ΕΠ01 Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων 8 3 1 B B Ηλεκτρονική
ΕΠ04 Ψηφιακές Επικοινωνίες 7 3 1 B E B Συστήματα Επικοινωνιών
ΕΠ05 Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες 5 3 1 B B Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΕΠ07 Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων 6 3 1 B B B Σήματα και Συστήματα
ΕΠ08 Μηχανική Μάθηση (Αναγνώριση Προτύπων) 6 3 1
A
B
B B Πιθανότητες και Στατιστική
ΕΠ11 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο 7 2 2 B B B Σήματα και Συστήματα
ΕΠ13 Ασύρματες Ζεύξεις 7 3 1 B E Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΕΠ16 Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα 7 3 1 B B B Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΕΠ18 Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών 8 3 1 B B Συστήματα Επικοινωνιών
ΕΠ19 Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας 8 3 1
A
B
E B Σήματα και Συστήματα
ΕΠ20 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 5 3 1 B B Δίκτυα Επικοινωνιών I
ΕΠ22 Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος 8 3 B E E E
ΥΣ20 Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών 8 3
A
B
E E E E E E
ΘΠ20 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 8 3 1 A B Θεωρία Υπολογισμού
Κ19ε Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 6 1 3 B B E Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
ΥΣ18 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 6 3 1 B B B Δίκτυα Επικοινωνιών I
ΘΠ17 Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής 7 3 1
A
B
E E E Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ18 Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί 7 3 1 A E Αριθμητική Ανάλυση
ΥΣ17 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 7 3 A E Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΘΠ19 Παράλληλοι Αλγόριθμοι 8 3 1 A E Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΥΣ19 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ 8 3 1 A B Τεχνητή Νοημοσύνη
ΕΠ23 Ανάλυση Εικόνας & Τεχνητή Όραση 8 3 1 B B Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΕΠ24 Μικροοικονομική Ανάλυση 8 3
A
B
E E E E E E
ΥΣ15 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση 7 2 2
A
B
E E E E E E
ΥΣ21 Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία 8 2 2
A
B
E E E E E E
ΥΣ22 Συστήματα Πληροφορικής και e-Προσβασιμότητα για μαθητές με αναπηρία 7 2 2
A
B
E E E E E E
Project
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος εξ Θ Φ Ε Κ E1 E2 E3 E4 E5 E6 πρ/να συν. πρ/να
Κ23α Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα 7 1 3 A Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
Κ23δ Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα 7 1 3 B Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων-VHDL Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Κ23γ Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα 7 1 3 A Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού
K23β Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 7 1 3 B Δίκτυα Επικοινωνιών I Δίκτυα Επικοινωνιών II
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος εξ Θ Φ Ε Κ E1 E2 E3 E4 E5 E6 πρ/να συν. πρ/να
Κ26 Πρακτική Άσκηση 7
Κ27 Πτυχιακή Εργασία Ι 7
Κ28 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 8
Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΛ)
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος εξ Θ Φ Ε Κ E1 E2 E3 E4 E5 E6 πρ/να συν. πρ/να
ΕΛ Μαθηματική Λογική 7
ΕΛ Μαθηματική Στατιστική
7
8
ΕΛ Θεωρία Παιγνιών και Εφαρμογές 7
ΕΛ Υπολογιστική Άλγεβρα 8
ΕΛ Πραγματική Ανάλυση
7
8
ΕΛ Συστήματα Αυτοματισμού 8
ΕΛ Ηλεκτρονική ΙΙ 7
ΕΛ Βιολογία Κυττάρου 7
ΕΛ Εξελικτική Βιολογία 7
ΕΛ Νομική Πληροφορική 8
ΕΛ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση 7
ΕΛ Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις 7
ΕΛ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 7
ΕΛ Αναλυτικά Προγράμματα 7
ΕΛ Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 7
ΕΛ Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία 8
ΕΛ Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική 7
ΕΛ Ιστορία της Τεχνολογίας 8
ΕΛ Ιστορία Επιστημών Ι: Αρχαιότητα και μέσοι χρόνοι 7
ΕΛ Φύλο, Επιστήμη, Τεχνολογία 7
ΕΛ Ιστορία του Μεταπολεμικού κόσμου Ι 8
ΕΛ Ψηφιακά Παιχνίδια, εικονικοί κόσμοι και μάθηση: ΄Ερευνα και εφαρμογές 8
ΕΛ Γραμμικά Μοντέλα 8
ΕΛ Επιστήμη, Τεχνολογία, Περιβάλλον 7
ΕΛ Γνωσιακή Επιστήμη 8
ΕΛ Παιδαγωγική Ψυχολογία 7
ΕΛ Ιστορία της Εκπαίδευσης 7
ΕΛ Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 7
Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια (ΕΡ)
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος εξ Θ Φ Ε Κ E1 E2 E3 E4 E5 E6 πρ/να συν. πρ/να
K02ε Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης 1 2
Κ11ε Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων 3 2
Κ16ε Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι
4
5
2