Μαθήματα ανά Κατεύθυνση

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΘΠ ΥΣ ΕΠ Εξ Θ Φ Ε πρ/να
ΓΠ07 Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες 1 2
Κ01 Ανάλυση Ι 2 4 2
Κ02 Λογική Σχεδίαση 1 3 1
Κ03 Γραμμική Άλγεβρα 1 3 2
Κ04 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 3 1 2
Κ06 Ανάλυση ΙΙ 3 4 2
Κ08 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού 2 3 1 1
Κ09 Διακριτά Μαθηματικά 1 4 2
Κ10 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 3 3 1 2
Κ11 Σήματα και Συστήματα 3 3 1
Κ11ε Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων 3 2
Κ12 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική 2 6 2
Κ13 Πιθανότητες και Στατιστική 3 3 1
Κ14 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι 2 3 1 1
Κ15 Αριθμητική Ανάλυση 5 3 1 1
Κ16 Δίκτυα Επικοινωνιών I 4 3 1
Κ16ε Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι
4
5
2
Κ17 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 4 4 2
Κ18 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 5 3 1
Κ19 Ηλεκτρονική 6 3 1
Κ20α Μαθηματικά Πληροφορικής 6 4 1 Διακριτά Μαθηματικά
Κ20β Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 5 3 1 Ανάλυση ΙΙ
Κ21 Συστήματα Επικοινωνιών 4 3 1 1
Κ22 Λειτουργικά Συστήματα 5 4 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
Κ23α Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα 7 1 3 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Κ24 Προγραμματισμός Συστήματος 6 4 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
Κ25 Θεωρία Υπολογισμού 6 3 1
Κ26 Πρακτική Άσκηση 7
Κ27 Πτυχιακή Εργασία Ι X X X 7
Κ28 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ X X X 8
Κ29 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων 4 3 1 1
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΘΠ ΥΣ ΕΠ Εξ Θ Φ Ε πρ/να
ΘΠ01 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού 5 3 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΘΠ02 Γραφικά Ι 5 3 1 Γραμμική Άλγεβρα
ΘΠ03 Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα) 6 1 Γραμμική Άλγεβρα
ΘΠ04 Παράλληλα Συστήματα 5 3 1
ΘΠ05 Κρυπτογραφία 7 3 1 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ07 Γραφικά ΙΙ 7 3 Γραφικά Ι
ΘΠ08 Θεωρία Αριθμών 6 3 1 Διακριτά Μαθηματικά
ΘΠ09 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα 7 3 1 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ10 Θεωρία Γραφημάτων 7 3 1 Μαθηματικά Πληροφορικής
ΘΠ11 Υπολογιστική Γεωμετρία 8 3 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΘΠ12 Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων 6 3 1 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
ΘΠ13 Υπολογιστική Λογική 8 3
ΘΠ14 Γραμμική & Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση 8 3 Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα)
ΘΠ15 Συναρτησιακός Προγραμματισμός 8 2 1
ΘΠ16 Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής 8 3 1
Κ31 Μεταγλωττιστές 6 3 1
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΘΠ ΥΣ ΕΠ Εξ Θ Φ Ε πρ/να
Κ30 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ 5 3 1 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
ΥΣ02 Τεχνητή Νοημοσύνη 5 3 1 Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
ΥΣ03 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων-VHDL 5 3 1 Λογική Σχεδίαση
ΥΣ04 Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού 6 3 1 1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ05 Λογικός Προγραμματισμός 6 3 1
ΥΣ07 Πληροφοριακά Συστήματα 7 2 1 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ08 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής 7 3 1 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ09 Τεχνολογία Λογισμικού 8 3 1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ10 Διδακτική της Πληροφορικής 7 2 2
ΥΣ11 Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων 6 3 1 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ12 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 8 2 1
ΥΣ13 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων 8 3 1 Λειτουργικά Συστήματα
ΥΣ14 Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου 6 2 1 1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
ΥΣ15 Πληροφορική και Εκπαίδευση 8 2 1
ΥΣ16 Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών 8 3
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΘΠ ΥΣ ΕΠ Εξ Θ Φ Ε πρ/να
ΕΠ01 Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων 8 3 1 Ηλεκτρονική
ΕΠ04 Ψηφιακές Επικοινωνίες 7 3 1 Συστήματα Επικοινωνιών
ΕΠ05 Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες 5 3 1 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΕΠ06 Ανάλυση και Σχεδίαση Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων 8 3 1 2
ΕΠ07 Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων 6 3 1 Σήματα και Συστήματα
ΕΠ08 Μηχανική Μάθηση (Αναγνώριση Προτύπων) 6 3 1 Πιθανότητες και Στατιστική
ΕΠ09 Γραμμές Μεταφοράς, Κυματοδηγοί και Οπτικές Ίνες 7 3 1 1
ΕΠ10 Επεξεργασία Εικόνας 8 3 1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΕΠ11 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο 7 2 2 Σήματα και Συστήματα
ΕΠ12 Φωτονική 8 3 1 Ηλεκτρονική
ΕΠ13 Ασύρματες Ζεύξεις 7 3 1 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΕΠ16 Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα 7 3 1 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική
ΕΠ18 Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών 8 3 1 Συστήματα Επικοινωνιών
ΕΠ19 Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας 8 3 1 Σήματα και Συστήματα
ΕΠ20 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 5 3 1 Δίκτυα Επικοινωνιών I
ΕΠ21 Μουσική Πληροφορική 8 2 1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΕΠ22 Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος 8 3
Κ23δ Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα 7 1 3 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων-VHDL
Κ32 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 5 4 1 Σήματα και Συστήματα
Κ33 Δίκτυα Επικοινωνιών II 5 3 1 1 Δίκτυα Επικοινωνιών I
Κ34 Διαχείριση Δικτύων 6 3 1 Δίκτυα Επικοινωνιών I
Κ35 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων 6 3 1
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΘΠ ΥΣ ΕΠ Εξ Θ Φ Ε πρ/να
ΕΛ Θεωρία γραφημάτων και εφαρμογές 8
ΕΛ Μαθηματική Λογική 5
ΕΛ Στατιστική Ι 5
ΕΛ Θεωρία Παιγνιών και Εφαρμογές 5
ΕΛ Υπολογιστική Άλγεβρα 4
ΕΛ Στατιστική ΙΙ 6
ΕΛ Γραμμικός και μη Γραμμικός Προγραμματισμός 6
ΕΛ Αλγεβρική Συνδυαστική 6
ΕΛ Συστήματα Αυτοματισμού 8
ΕΛ Ηλεκτρονική ΙΙ 8
ΕΛ Εισαγωγή στη Βιολογία 1
ΕΛ Κυτταρική Βιολογία 3
ΕΛ Εξελικτική Βιολογία 7
ΕΛ Βιοπληροφορική 6
ΕΛ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης 2
ΕΛ Θεωρία και Πρακτική της Έντυπης Επικοινωνίας 6
ΕΛ Νομική Πληροφορική 8
ΕΛ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση 1
ΕΛ Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής 8
ΕΛ Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας 6
ΕΛ Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις 7
ΕΛ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 1
ΕΛ Αναλυτικά Προγράμματα 3
ΕΛ Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 3
ΕΛ Ιστορία και Μεθοδολογία της Ψυχολογία 5
ΕΛ Γνωσιακή Επιστήμη 8
ΕΛ Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία 5
ΕΛ Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική 7
ΕΛ Ιστορία της Τεχνολογίας 4
ΕΛ Ιστορία Επιστημών στην Αρχαιότητα 6
ΘΠ20 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 8 3 1 Θεωρία Υπολογισμού