Πρόγραμμα Σπουδών

Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1/7/2013 ανακοινώθηκε Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο αφορά μόνο τους πρωτοετείς και δευτεροετείς 2013-2014 (τελευταία ενημέρωση: 06/12/2016)

Δείτε το νέο ΠΠΣ εδώ.

Δείτε την παρουσίαση του Νέου ΠΠΣ εδώ.

Το ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ οδηγεί σε τίτλο σπουδών στην «Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες» με τη συσσώρευση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), υλοποιείται σε 8 εξάμηνα και απαρτίζεται από δύο διετείς κύκλους σπουδών: 

  • Το Βασικό Κύκλο Σπουδών,  ο οποίος απαρτίζεται από ένα εισαγωγικό μάθημα, 16 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ), και 3 προαιρετικά αυτοτελή εργαστήρια, που προσφέρουν βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.
  • Τον Εστιασμένο Κύκλο Σπουδών,  ο οποίος απαρτίζεται από 2 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ) και μαθήματα επιλογής διαρθρωμένα σε 6 ειδικεύσεις (specializations), στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα, από τις οποίες οι φοιτητές κατοχυρώνουν προαιρετικά μέχρι 2, που αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία τους:

Ε1.   Θεμελιώσεις Πληροφορικής

Ε2.   Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης

Ε3.   Λογισμικό

Ε4.   Υλικό και Αρχιτεκτονική

Ε5.   Επικοινωνίες και Δικτύωση

Ε6.   Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

Παρέχεται η δυνατότητα της μη κατοχύρωσης ειδίκευσης για όποιον φοιτητή το επιθυμεί, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρόκειται να ορίσει το ΕΚΠΑ.

Επιπλέον οι φοιτητές λαμβάνουν 2 μαθήματα γενικής παιδείας και υποχρεούνται να εκπονήσουν μία πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση (εσωτερική ή εξωτερική) ή συνδυασμό και των δύο, η οποία είναι ετήσια και αντιστοιχεί σε δύο υποχρεωτικά μαθήματα.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα επιλογής του Εστιασμένου Κύκλου Σπουδών διακρίνονται σε:

  1. Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥΜ), που ταξινομούνται σε 2 κατευθύνσεις μαθημάτων.  Oι φοιτητές αρχικά επιλέγουν κατεύθυνση με δήλωσή τους στη γραμματεία (και με δυνατότητα μέχρι μίας αλλαγής) και στη συνέχεια τουλάχιστον τα 4 από τα προσφερόμενα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και 1 project της κατεύθυνσης. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν:
    • Στις θεμελιώσεις της πληροφορικής, στη διαχείριση δεδομένων και γνώσης, και στο λογισμικό (ειδικεύσεις Ε1, Ε2 και Ε3, αντίστοιχα) επιλέγουν την Κατεύθυνση Α.
    • Στο υλικό και στην αρχιτεκτονική, στις επικοινωνίες και στη δικτύωση, και στην επεξεργασία σήματος και πληροφορίας (ειδικεύσεις Ε4, Ε5 και Ε6, αντίστοιχα) επιλέγουν την  Κατεύθυνση Β.

Η δήλωση κατεύθυνσης γίνεται στην αρχή του 5ου εξαμήνου, πριν τις δηλώσεις μαθημάτων, και είναι υποχρεωτική για όσους φοιτητές θέλουν να δηλώσουν μαθήματα του Εστιασμένου Κύκλου Σπουδών. Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά τη μία από τις 2 κατευθύνσεις, ανεξάρτητα εάν επιθυμούν να κατοχυρώσουν ειδίκευση ή όχι.

  1. Προαιρετικά μαθήματα (ΠΜ) που είναι βασικά (B) μίας ειδίκευσης. Οι φοιτητές επιλέγουν τουλάχιστον τα 4 από τα 8 βασικά μαθήματα αυτής της ειδίκευσης, ώστε να την κατοχυρώσουν.
  2. Προαιρετικά μαθήματα (ΠΜ) που είναι μαθήματα επιλογής (E) μίας ειδίκευσης. Μπορούν να αντικατασταθούν από μαθήματα επιλογής (ΕΥΜ, ΠΜ) του ιδίου ΠΠΣ (π.χ. ένα επιπλέον project).
  3. Ελεύθερα μαθήματα (ΕΛ). Οι φοιτητές μπορούν να συσσωρεύσουν μέχρι 8+x στα 240+x ECTS σε ελεύθερα μαθήματα από συγκεκριμένη λίστα ελεύθερων μαθημάτων ή μαθήματα επιλογής (ΕΥΜ, ΠΜ) του ιδίου ΠΠΣ (π.χ. ένα επιπλέον project).

Τα μαθήματα που συσσωρεύονται σε άλλα Πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος ERASMUS μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες μέχρι 30 ECTS. Τα μαθήματα αυτά αντικαθιστούν υποχρεωτικά μαθήματα και κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΠΣ στη περίπτωση που συμφωνούν σε περιεχόμενο και ECTS και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα του μαθήματος και του υπεύθυνου της συμφωνίας ERASMUS. Αλλιώς, εκλαμβάνονται ως προαιρετικά μαθήματα ή ελεύθερα μαθήματα με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου της συμφωνίας ERASMUS μόνο εάν είναι συναφή με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Ειδικότερα αναγνωρίζονται ως προαιρετικά μαθήματα, που είναι μαθήματα βασικά (Β) ή επιλογής (Ε) μίας ειδίκευσης, ή ελεύθερα μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματός μας με τον τίτλο του μαθήματος και τα ECTS του ιδρύματος υποδοχής. Στην περίπτωση που υπάρχει συνάφεια ως προς το περιεχόμενο, ο τίτλος που θα χρησιμοποιείται θα είναι ο αντίστοιχος τίτλος του μαθήματος του ΠΠΣ του Τμήματός μας, ώστε να γίνεται η συσχέτιση, και θα μεταφέρονται τα ECTS του μαθήματος του ιδρύματος υποδοχής. Σε όλες τις αναγνωρίσεις/αντιστοιχήσεις μαθημάτων προστίθεται ο προσδιορισμός "ERASMUS" δίπλα από το όνομα του αντίστοιχου μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, στα ελεύθερα μαθήματα δύναται να συμπεριληφθούν με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου της συμφωνίας ERASMUS μαθήματα που μεταφέρουν συνολικά μέχρι 4 ECTS και αφορούν την εκμάθηση της επίσημης ξένης γλώσσας της χώρας που εδρεύει το Πανεπιστήμιο.