Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου την Πτυχιακή Εργασία.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος μας είναι η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας καθώς και με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επικείμενη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Η προβλεπόμενη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης (50%), για κατοχύρωση του μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ.
  • 6 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 12 μήνες μερικής απασχόλησης (50%), για κατοχύρωση του μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ.

Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος και τέθηκε σε ισχύ σήμερα 26/11/2018, ο Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης (συνημμένο 1), ο οποίος συμπεριλαμβάνει και το απαραίτητο πρότυπο τριμερούς ιδιωτικού συμφωνητικού (συνημμένο 2) μεταξύ Τμήματος, φοιτητή και φορέα υποδοχής, το οποίο απαιτείται να υπογραφεί πριν από την έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν νέα Πρακτική Άσκηση οφείλουν, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη αυτής, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τρία (3) υπογεγραμμένα αντίτυπα του ιδιωτικού συμφωνητικού με πρωτότυπη υπογραφή από τους ίδιους και υπογραφή/σφραγίδα από το φορέα υποδοχής, προκειμένου να υπογραφούν και από το Πρόεδρο του Τμήματος. Μόνο μετά την υπογραφή και των τριών μερών θα είναι δυνατή η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. Κατά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στον Ακαδημαϊκό τους Επόπτη τα συνημμένα 3-5, κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, προκειμένου ο Επόπτης να βαθμολογήσει την Πρακτική Άσκηση (με χρήση του συνημμένου 6).

Επιπλέον, είναι διαθέσιμο το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, το οποίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Αποτελεί έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Μέσω του προγράμματος, ένας αριθμός φοιτητών κάθε χρόνο έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε εταιρείες και φορείς που έχουν αντικείμενο την Πληροφορική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες, με προβλεπόμενη αμοιβή που καλύπτεται από το ΕΚΠΑ. Πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων υπάρχουν στο σύνδεσμο «Ανακοινώσεις / Πρακτική Άσκηση».

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι το μέλος Ε.ΔΙ.Π. κος Πασσάς Νικόλαος. Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον κο Πασσά για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση για τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης (passas [at] di.uoa.gr, 210 7275651) καθώς και για τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Οι ώρες γραφείου του κ. Πασσά για θέματα πρακτικής άσκησης (δια ζώσης ή τηλεφωνικά στο 2107275651) είναι Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:30-13:30