Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση, η οποία τους αναγνωρίζεται ως ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ή/και ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος μας είναι η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας καθώς και με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επικείμενη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Η προβλεπόμενη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι:

  • 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης για αναγνώριση της ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ή ΙΙ
     
  • 6 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 12 μήνες μερικής απασχόλησης για αναγνώριση της ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι και ΙΙ

Επιπλέον, είναι διαθέσιμο το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, το οποίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Αποτελεί έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Μέσω του προγράμματος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε εταιρείες που έχουν αντικείμενο την Πληροφορική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες. Η προβλεπόμενη αμοιβή τους είναι 600€ για 3 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής δαπάνης. Πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων υπάρχουν στο σύνδεσμο «Ανακοινώσεις».

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών-τριών για τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι τα εξής:
1. Να έχουν υποβάλει Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.
2. Να είναι εγγρεγραμμένοι στο πέμπτο ή σε επόμενο αυτού εξάμηνο φοίτησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Κατ' εξαίρεση και εφόσον υπάρχουν κενές διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης, μπορούν να γίνονται δεκτοί και φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι φοιτούν σε μικρότερο του πέμπτου εξάμηνο.
3. Να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που σχετίζονται, κατά το δυνατόν, με το ειδικότερο αντικείμενο/πεδίο της Πληροφορικής ή των Τηλεπικοινωνιών στο οποίο θα απασχοληθούν κατά την πρακτικής τους άσκηση.
4. Κατά τα λοιπά, καταρχήν εφαρμόζεται ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας ως προς τον επιθυμητό χρόνο έναρξης της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή. Κατ εξαίρεση, ο κανόνας αυτός μπορεί να καμφθεί σε ειδικές περοπτώσεις (όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις φοιτητών- ΑμΕΑ). 
 

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι η Καθηγήτρια κα Αραπογιάννη Αγγελική, ενώ συνδράμει και το μέλος ΕΔΙΠ κος Πασσάς Νικόλαος.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πασσά για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση για τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης (passas [at] di.uoa.gr, 210 7275651) και στην κα Αραπογιάννη μόνο στη φάση της ολοκλήρωσης της πρακτικής για τη βαθμολογία (arapoyanni [at] di.uoa.gr, τηλ.:210 7275314).