Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου της πτυχιακή εργασία.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος μας είναι η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας καθώς και με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επικείμενη ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Η προβλεπόμενη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι:

3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης (50%), για κατοχύρωση του μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ.

6 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 12 μήνες μερικής απασχόλησης (50%), για κατοχύρωση του μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμο το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, το οποίο απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Αποτελεί έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Μέσω του προγράμματος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε εταιρείες και φορείς που έχουν αντικείμενο την Πληροφορική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες. Η προβλεπόμενη αμοιβή τους είναι 780€ για 3 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής δαπάνης. Πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων υπάρχουν στο σύνδεσμο «Ανακοινώσεις / Πρακτική Άσκηση».

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι το μέλος Ε.ΔΙ.Π. κος Πασσάς Νικόλαος. Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον κο Πασσά για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση για τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης (passas [at] di.uoa.gr, 210 7275651) καθώς και για τη διαδικασία βαθμολόγησης.