Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Κωδ.: 
Κ10
Εξάμηνο: 
3
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
Συνιστώμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα : 
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Γενικά για τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τις κλάσεις. Η γλώσσα προγραμματισμού C++. Βασικά στοιχεία, χώροι ονομάτων, υπερφόρτωση, κλάσεις, αντικείμενα, κληρονομικότητα, σύνθεση, πρότυπα, αφηρημένες κλάσεις, χειρισμός εξαιρέσεων, περιγραφή της καθιερωμένης βιβλιοθήκης, περιγραφή της STL. Σχεδιασμός και προγραμματισμός με τη C++. Γενική περιγραφή της γλώσσας Java και της γλώσσας C#. Άλλες γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Θεωρητικά θέματα σχετικά με τα αντικείμενα.