Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική

Κωδ.: 
Κ12
Εξάμηνο: 
2
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
6
Ώρες Φροντιστηρίου: 
2
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρισμός: ηλεκτρικό φορτίο και δυναμικό, χωρητικότητα και διηλεκτρικά, ρεύμα, αντίσταση και ηλεκτρεγερτική δύναμη, κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, κινούμενα φορτία και μαγνητικό πεδίο, αυτεπαγωγή-αμοιβαία επαγωγή, εναλλασσόμενο ρεύμα, κυκλώματα R-L-C.  Ηλεκτρομαγνητισμός: βασικές έννοιες πεδίων και δυναμικών, ρυθμός μεταβολής δυναμικού, ροή και κυκλοφορία πεδίου, βασικά μεγέθη Η/Μ,  στατικά πεδία, ολοκληρωτικές εξισώσεις Maxwell (νόμοι Ampere, Faraday, Gauss). Οπτική: φύση και διάδοση του φωτός, γεωμετρική οπτική, οπτικά όργανα, συμβολή, περίθλαση.