Πιθανότητες και Στατιστική

Κωδ.: 
Κ13
Εξάμηνο: 
3
Τύπος μαθήματος νέο ΠΠΣ : 
Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ)
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Φροντιστηρίου: 
1
Ώρες Εργαστηρίου: 
0
Κατεύθυνση: 
Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αξιώματα πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα και στοχαστική  ανεξαρτησία. Τυχαίες μεταβλητές, συναρτήσεις κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας. Κατανομή συνάρτησης τυχαίας μεταβλητής. Ροπές και ειδικότερα μέση τιμή και τυπική απόκλιση. Βασικές διακριτές και συνεχείς κατανομές. Προσέγγιση του δειγματικού μέσου από τον θεωρητικό μέσο και της κατανομής αυτού από την κανονική κατανομή. Εκτίμηση παραμέτρων και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων.